image description

ACTUEEL Ontwikkelingen coronavirus

Gepubliceerd op 16 juni 2020

Hieronder delen we de ontwikkelingen rond het coronavirus

BEREIKBAARHEID TERRANEXT

Wij zijn op werkdagen bereikbaar vanaf kwart over acht 's ochtends. Bij afwezigheid kunt u ons mailen.
In en rond onze gebouwen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt o.a. in dat er minder personeel op de vestiging aanwezig is.

De jobcoaches en accountmanagers zijn bereikbaar via hun eigen telefoonnummer.

Hervatting onderwijsactiviteiten

Vanaf maandag 15 juni 2020 worden de onderwijsactiviteiten voor het MBO-onderwijs hervat.

Update nieuws corona ontwikkelingen 14 april 2020 

Beste student, hieronder lees je de richtlijnen onderwijs en examinering Terra MBO. Het is een lang bericht, we kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Daarvoor kun je contact opnemen met je SLB'er. 

Richtlijnen onderwijs en examinering Terra MBO 

Het kabinet heeft besloten om de sluiting van scholen in ieder geval tot en met 28 april te verlengen. Dit heeft gevolgen voor onderwijs en examinering. Terra heeft daarom richtlijnen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op informatie en adviezen van de MBO Raad. Dit is een organisatie die MBO-scholen adviseert over onderwijs en examinering.

Uitgangspunten van de richtlijnen van Terra zijn: 

-        Het onderwijs voor alle studenten zoveel mogelijk te laten doorlopen via online onderwijs;

-        Het organiseren van examinering voor laatstejaarsstudenten, zoveel mogelijk op afstand en als dat niet mogelijk is binnen de school (volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD).

Hieronder volgen de richtlijnen die Terra in ieder geval de komende vier weken gaat volgen. Eerst de richtlijnen voor onderwijs en vervolgens voor examinering.

Richtlijnen onderwijs

Onderwijs op afstand

-        Voor alle studenten wordt afstandsonderwijs georganiseerd.

-        De vestiging waar jij onderwijs volgt, bepaalt binnen de mogelijkheden wat er aan vakken op afstand gegeven kan worden. Jij wordt hierover door de vestiging geïnformeerd.

-        Als je problemen ervaart (technisch, persoonlijk etc.) kijkt de SLB’er samen met jou naar een oplossing.

-        Bij verzuim van afstandsonderwijs of examinering wordt in eerste instantie gesproken met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s). Als dat noodzakelijk is, kan het verzuim gemeld worden bij het RMC.

Beroepspraktijkvorming BBL

-        De SLB-er houdt op afstand contact over de voortgang van de BPV;

-        Als je problemen ervaart met de arbeidsovereenkomst of beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de Corona-maatregelen, dan neem je contact op met je SLB-er;

-        De SLB-er begeleidt jou bij het zoeken naar alternatieve oplossingen.

Beroepspraktijkvorming BOL

-        De SLB-er houdt op afstand contact met jou over de voortgang van de BPV;

-        Als jij door kunt gaan met je BPV, begeleidt je SLB-er jou op afstand;

-        Als je niet in het laatste jaar van de studie zit en eerder stopt met de BPV vanwege de coronamaatregelen, dan ga je in gesprek met je SLB-er. Samen zoek je naar andere mogelijkheden om te werken aan de leerdoelen van de BPV, om studievertraging te voorkomen. Die mogelijkheden kunnen zijn: nieuwe BPV-plek, vervangende opdrachten, beoordeling van BPV dat je al doorlopen hebt en de daar gemaakte opdrachten.

-        IBPV gaat niet door in het buitenland. Als je op buitenlandstage was of zou gaan zijn er twee mogelijkheden:

o   Bij het keuzedeel ‘Internationalisering: werken in het buitenland’ kun je stagelopen bij een internationaal georiënteerd bedrijf in Nederland.

o   Als het onderwijsprogramma het toelaat, kun je op een later moment stagelopen in het buitenland.

Beide mogelijkheden moet je in overleg met de vestiging en SLB-afstemmen. Voor andere vormen van IBPV geldt dat het op een later moment kan doorgaan of vervangen kan worden door een IBPV in Nederland.

Opvang studenten met een hulpvraag

-        Jouw SLB-er houdt contact met jou over de situatie waarin jij op dit moment onderwijs moet volgen.

-        Als je technische of persoonlijke problemen hebt om deze manier onderwijs te volgen, kijk je samen     met je SLB’er wat er nodig is om het onderwijs alsnog te kunnen volgen.

BSA (bindend studie-advies)

-        Voor alle eerstejaars studenten geldt dat ze een BSA moeten krijgen;

-        Dit BSA moet binnen 12 maanden na aanvang van de studie worden afgegeven (bij bijv. BOL start studie 2019/2020 is dat vóór 1 september 2020).

-        De regels voor het niet verkrijgen van een positief BSA ten tijde van de corona-maatregelen zijn:

o   onvoldoende presteren en aanwezigheid van een in een eerder stadium afgegeven schriftelijke waarschuwing;

o   niet voldoen aan presentie van 80% of meer bij alle fysiek aangeboden lessen tot 13 maart 2020;

-        Je wordt schriftelijk geïnformeerd over het BSA.

-        Als je het niet eens bent met de uitkomst van het BSA kun je beroep aantekenen bij de Commissie van beroep voor de examens.

Richtlijnen Examinering en diplomering

Om te diplomeren stelt de examencommissie van Terra mbo per student vast of de student aan de eisen voor diplomering voldoet. Ook houdt de examencommissie toezicht of de examens gelijkwaardig worden afgenomen. Dat is in deze bijzondere periode niet anders dan anders. Wel is anders dat sommige examens in een andere vorm worden afgenomen. De richtlijnen voor de verschillende examenonderdelen zijn als volgt:

Beroepsexamens

Sommige beroepsexamens kunnen doorgaan zoals ze gepland waren. Er zijn ook beroepsexamens die vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet in de geplande vorm kunnen plaatsvinden.

De SLB-er bespreekt met jou welke mogelijkheden jij hebt om het beroepsexamen af te leggen. Kan een beroepsexamen niet plaatsvinden in de afgesproken vorm? Dan is er in de meeste gevallen een oplossing beschikbaar die is goedgekeurd door de examencommissie.

Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen, instellingsexamen schrijven Nederlands, Engels en kennisexamens

De Centrale examens gaan door zoals gepland. Dat betekent dat je het examen op school doet. Uitgangspunt is maximaal 10 studenten per lokaal. Bij de afname wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM en de GGD (zoals de afstand van 1,5 meter en het nemen van hygiënemaatregelen).

Mondelinge instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren, portfolio, CGI, presentatie etc.)

1.      Mondelinge instellingsexamens worden op afstand afgenomen.

2.      Bij voorkeur zijn daarbij 2 beoordelaars aanwezig.

3.      Als er slechts 1 beoordelaar aanwezig is, wordt jou gevraagd toestemming te geven om het examen op te nemen.

4.      Als je geen akkoord geeft, kan het examen niet doorgaan.

5.      Bij de start van het examen legt de beoordelaar de procedure van het examen uit.

6.      Je laat via de webcam zien dat je alleen in de ruimte aanwezig bent.

7.      Via Teams kun je een presentatie of ander materiaal delen.

8.      Het examen wordt afgenomen.

9.      Na het afleggen van het examen geef je aan dat je de presentatie/gesprek/examen beëindigt.

10.   De beoordelaar maakt samen met jou afspraken over het ontvangen van het examenresultaat.

Keuzedelen

Om een diploma te halen, moet je ook examens doen in de keuzedelen. Van sommige keuzedelen kunnen de examens doorgaan zoals ze gepland waren. Er zijn ook keuzedeel-examens die vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet in de geplande vorm kunnen plaatsvinden.

De SLB-er bespreekt met jou welke mogelijkheden jij hebt om het keuzedeel-examen af te leggen. Kan een keuzedeel-examen niet kan plaatsvinden in de afgesproken vorm? Dan is er in de meeste gevallen een oplossing beschikbaar die is goedgekeurd door de examencommissie.

BPV

Het stappenplan voor het afronden van de BPV is als volgt:

1.      Overleg samen met je leerbedrijf en je SLB’er of je de BPV kunt voortzetten;

2.      Als de BPV is gestopt, moet je in het laatste studiejaar voldoende uren hebben gemaakt. Er wordt dan gekeken of je tot aan het moment dat je moest stoppen met de BPV op schema lag met het aantal uren (oftewel: of je ‘naar rato’ voldoende uren had gemaakt).

3.      Of je vervolgens de BPV kunt afsluiten wordt als volgt bepaald:

a.      Als de uren over de hele opleiding voldoende zijn, vult het onderwijsteam in overleg met jouw huidige BPV-bedrijf het eindbeoordelingsformulier BPV in.

b.      Als de uren niet zijn behaald, wordt gekeken of jij op een andere manier kunt laten zien dat je de leerdoelen hebt behaald. Bijvoorbeeld door het tonen van gemaakte opdrachten en/of de beoordeling van je BPV-begeleider en BPV-opleider.

c.      Als de leerdoelen niet zijn behaald, bekijk jij samen met je SLB’er of je de BPV op een andere plek kunt afronden. Als dat niet kan, wordt gekeken of je door vervangende opdrachten aan de leerdoelen kunt voldoen.

d.      Zijn de opties van b en c niet mogelijk, dan moet je rekening houden met studievertraging.

Loopbaan en burgerschap


-        Je SLB’er overlegt met jou of je de geplande opdrachten van Loopbaan en burgerschap kunt uitvoeren.

-        Als dat niet kan, dan geeft jouw SLB’er aan welke vervangende opdrachten je moet uitvoeren.Update nieuws corona ontwikkelingen  31 maart 2020 20:30 uur

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat er bij TerraNext geen reguliere onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd tot die tijd. 

Wij zijn per mail bereikbaar via info@terranext.nl. Onze accountmanagers en jobcoaches zijn mobiel bereikbaar. 

Update nieuws corona ontwikkelingen 18 maart 12.00 uur

Door alle maatregelen die het kabinet heeft genomen in de aanpak van het coronavirus geldt voor TerraNext op dit moment het volgende:

 • Van maandag 16 maart tot maandag 6 april worden er geen onderwijsactiviteiten uitgevoerd.
 • Coaching vindt plaats op afstand.
 • Alle geplande cursusactiviteiten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 • TerraNext is per mail bereikbaar via info@terranext.nl
 • Accountmanagers en jobcoaches zijn mobiel bereikbaar.
 • Docenten en SLB-ers zijn op afstand bereikbaar via de mail en informeren de studenten en BPV-bedrijven over de activiteiten die kunnen worden gedaan in deze periode.
 • De BPV kan gewoon doorgaan, tenzij het bedrijf of de student/ouder hier anders in beslist. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met je SLB-er.

Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk op www.rivm.nl.

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op de eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Update nieuws corona ontwikkelingen 15 maart 19.00 uur

De aanvullende maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen in de aanpak van het coronavirus betekenen voor Terra het volgende:

 • van maandag 16 maart tot maandag 6 april worden op onze vestigingen geen reguliere onderwijsactiviteiten gegeven;
 • voor elke vestiging onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen waarbij de prioriteit ligt bij examenkandidaten;
 • stages en BPV gaan morgen niet door, nadere berichtgeving hierover volgt morgen;
 • in het vo wordt op vestigingsniveau gekeken naar zorg voor de kinderen met ouders werkzaam in vitale processen. Als het nodig is om leerlingen op te vangen, dan doen we dat.

Nadere informatie hierover voor studenten, leerlingen en ouders/verzorgers wordt via de verschillende vestigingen verspreid. Neem bij vragen contact op met de school of met de studieloopbaanbegeleider.

Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk op www.rivm.nl.

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op de eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

Regiodirectie Terra 


Laatste update 2: 12 maart 2020

We hebben zojuist de maatregelen van de overheid gehoord die gelden t/m 31 maart. U zult begrijpen dat we deze maatregelen volgen.

Dat betekent voor ons:

 • De scholen blijven open. Het RIVM geeft als reden dat de risico's beperkt zijn: jonge doelgroep die weinig risico loopt en kleine setting in klassen. Sluiting van scholen draagt niet bij aan de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft sluiting van scholen een grote impact op de inzet van ouders.

 • Activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast. 

 • Kwetsbare personen en personen met een verminderde weerstand moeten gezelschappen mijden en niet met het openbaar vervoer gaan. In deze categorie kunnen ook onze leerlingen en collega's vallen. We kijken nog hoe we hier in de praktijk mee om kunnen gaan.

Daarnaast hebben we besloten om alle schoolreizen, excursies en kleinschalige activiteiten voorlopig af te gelasten. Reden daarvoor is de groeiende ongerustheid en onzekerheid onder ouders, leerlingen en medewerkers over (de verspreiding van) het corona-virus. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar het belang van de gezondheid van onze leerlingen en docenten staat voorop. De reguliere lessen gaan uiteraard door.

Ook vragen we onze medewerkers om niet naar grote landelijke vergaderingen en (scholings)bijeenkomsten te gaan.

Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment geen leerlingen, studenten of medewerkers van de school besmet.

We gaan kijken of we excursies en activiteiten kunnen verplaatsen naar een ander moment. Over de mogelijke gevolgen hiervan zullen we u op een later tijdstip informeren.

Zodra er andere ontwikkelingen zijn, zullen we u dat uiteraard zo spoedig mogelijk laten weten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1: 10 maart 2020

Via de portal informeren we jou over de laatste stand van zaken m.b.t. het coronavirus voor zover het onze scholen en de OD raakt. Je krijgt regelmatig een update. We plaatsen de berichten in de rechterkolom onder 'uitgelicht'. 

Heb je vragen?
Je kunt je vragen over het coronavirus stellen aan de preventiemedewerker van je vestiging. Kan hij/zij je vraag niet beantwoorden, dan kun je die stellen via het e-mailadres: corona@onderwijsgroepnoord.nl  je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Voor sommige vragen zullen we contact moeten zoeken met deskundigen, waardoor het antwoord iets langer op zich laat wachten. 

Schudden wij elkaar nog de hand?
Voorlopig niet. Het kabinet adviseert om geen handen meer te schudden om verspreiding van het virus te voorkomen.  Wij sluiten ons hier natuurlijk bij aan.

Hygiëneprotocol_2020.pdf

Q&A Ministerie van OCW
De situatie rond het coronavirus heeft invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Onzekerheid over bijvoorbeeld stages, onderwijstijd, examens leiden tot heel logische en brandende vragen. Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan Q&A's over dit type vraagstukken. Zodra we die binnen hebben, delen we dit uiteraard met jullie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie 3 maart 2020

Het Coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dollard College, rsg de Borgen, Terra en de Ondersteunende Diensten. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met de nodige instanties. We zetten antwoorden op de meest gestelde vragen en een aantal tips en links op een rijtje.

Zijn de vestigingen gewoon open?
Ja, de scholen en de  Ondersteunende Diensten zijn gewoon open. We volgen de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Loop je stage in Nederland? Ook dat gaat gewoon door. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf.

Wat als de situatie verandert?
We informeren onze leerlingen, studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is. Dat doen we via de portal. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. De preventiemedewerkers van de school hebben regelmatig contact met de GGD voor advies en actuele informatie.

Gaan de reizen naar het buitenland door?
De situatie van bestemmingen waar het coronavirus opduikt, verandert met de dag. Stages en excursies naar gebieden met een negatief reisadvies gaan uiteraard niet door. Dat geldt ook voor risicogebieden. We ondernemen geen schoolreizen naar de landen waar een wijde verspreiding van het virus geldt. Op de plekken in Nederland waar corona is vastgesteld zijn we terughoudend met excursies. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Communicatie hierover gebeurt vanuit de schoolleiding.

Belangrijkste informatiebronnen: RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij volgen de aanpak van het RIVM en laten ons indien nodig adviseren door de deskundigen op dit gebied. De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A's op de volgende pagina's:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: https://www.nederlandwereldwijd.nl

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.​

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?
- Was regelmatig je handen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
- Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.
- Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Wat als je verkouden of grieperig bent?
Dan kun je gewoon naar kantoor of een vestiging. Heb jij of iemand in jouw thuissituatie luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) in combinatie met koorts? Dan kun je niet naar kantoor of een vestiging. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts. In overleg met de huisarts of GGD wordt bepaald of jij naar kantoor kunt komen.

Je bent in een besmet gebied geweest of met een besmet persoon in aanraking gekomen?
Je bent dan verplicht om advies in te winnen bij de GGD of je huisarts. Ook meld je dat bij je leidinggevende. Waarschijnlijk is er geen reden om thuis te blijven als je geen luchtwegklachten hebt in combinatie met koorts en als dat ook binnen je thuissituatie niet aan de orde is. Het advies van de GGD of huisarts is leidend. Via nederlandwereldwijd.nl of lcr.nl/nieuws kun je checken of je in een risicogebied bent geweest.